Một pha choảng nhau cực mạnh giữa bác sĩ và bệnh nhân , ko bên nào chịu nhường bên nào