MU quá đỉnh!

Hằn cả rãnh đút vào ngập đến cuống luôn