Này thì đam mê của anh em tụi tao ))) gông cổ hết bọn mày đi