Nếu được ở cùng phòng với những cô gái này thì bạn có dám ở không?