Nghe đâu 2 thanh niên có tý dấm trong người nên cà nhau với CSCĐ..??