Nghĩ ló chán... Đi hát chủ quán bảo hết đào dùng tạm đi...!!