Người phụ nữ đái ị trước cửa nhà hàng xóm, để trả đũa việc chó nhà hàng xóm sang đái ị trước nhà mình.