Nhặt được điện thoại, chưa kịp tìm người trả và cái kết )