Ninja, tạt đầu gây tại nạn xong quay mặt đi như một sát thủ