ôi cái mặt này chắc tầm lớp 5 lớp 6,xã hội này thật điên rồ @@