Sắm laptop nhanh đi rồi kiếm cái để lót giống vại làm dziệc cho hịu quả nè