Sắp thi rồi.. học là trên hết. Kể cả mỡ treo miệng mèo...háhá