Sống bẩn như chó, troll ngta thì cười hô hố, ngta troll lại thì cay cú cắn ngta. Loại súc sinh.