Tết nhất rồi mọi người... Đi xe cẩn thận!!! Ghê vc bay cả đầu ~~!

Vừa xong ở Ql 429 Thường Tín