Thà mày giết tao còn hơn làm nhục tao vậy đồ con chó à