Thằng chia tay hạnh fuck hơn thằng chuẩn bị cưới rồi

Cuộc sống mà :v