Thanh niên lưng dài vai rộng, muốn ăn mà không muốn làm