Thế nầy gọi là khôn 3 năm , dại 1 giờ !..... Ngu mà muốn tỏ ra mình lợi hại !......