Thiệp hồng trao tay mất ngay tạ thóc là có thật. Mấy ông bạn thân mỗi ông tặng 1 tạ thóc.