Thợ xăm phải là thanh niên cứng vì suốt ngày phải úp mặt vào sông quê thế kia cơ mà

Vật lộn với chim tươi không lông ... Ý lộn không bay :v