Thời buổi 1m vuông 10 thằng ăn trộm

Phọt cứt quả Vỵ của ngài :v