Tôi chỉ thấy thành phố khi về đêm thật đẹp

.

.

.