Tối hôm đó hoạ mi chết hẳn )

Nỗi khiếp sợ của những chú bướm mỗi mùa cúc hoạ mi về.