Tổng thống Putin Nga trong cuộc họp gần nhất !!!

Đang đi thăm viện mà cứ gọi ng ta về họp. Nhà bao việc

Giáp 3 + Nón 3