Trâu Said ' Sống từng này tuổi rồi chưa bao giờ khổ như ri. Mả cha thằng lụt