Trong Bệnh viện trộm cắp nhiều lắm nên có của quý phải biết giữ gìn