Từ lúc bắt đầu, chúng tôi đã biết công việc này không bao giờ là dễ dàng