Tuổi trẻ phải nên trèo cao. Thật tốt khi thấy cảnh này ở con em mình