Yêu nhau thì phải chấp nhận quá khứ của nhau, và đây là quá khứ rỗng tuếch của cô ấy