Bố lại đánh bỏ mợ cái thằng thợ Cắt Tóc này bây giờ