Chen lấn gãy lan can trường học, 7 sinh viên tử vong